[ธรรมะ] เมตตาอัปปมัญญา

posted on 27 Oct 2012 20:37 by treepunt in Dhamma directory Knowledge
เมตตามีคุณกว้างขวางนัก หาขอบเขตมิได้
ทุกคนมีสิทธิจะแผ่เมตตาให้ทุกคนทุกชีวิตได้
และทุกคนมีสิทธิรับเมตตาจากทุกคนได้
เมตตาที่แท้จริง ไม่มีขอบเขต คือไม่เลือกผู้รับ
ไม่เลือกของเราของเขา ไม่เลือกชาติ ศาสนา และไม่เลือกมิตรศัตรู
 
- สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
 
###

Comment

Comment:

Tweet

@atpt1978 สวัสดีค่ะ big smile

#2 By ตรีพันธ์ on 2012-10-28 21:00

สวัสดีครับ

#1 By Live a Live on 2012-10-28 12:02